fbpx

Uncategorised

Onderwijsontwikkeldag 2018

30 oktober onderwijsontwikkeldag 2018

THOMAS MORE OPLEIDINGSSCHOOL SAMEN OPLEIDEN RGB

Samen onderwijs ontwikkelen op 30 oktober 2018: Waarom moeilijk doen als het samen kan?

Heb je een groot probleemoplossend vermogen, steek jij niet snel je mening onder stoelen of banken en wil je samen met studenten, pabo-opleiders, schoolleiders en schoolopleiders brainstormen over diverse vraagstukken? Heb jij een vraag aan mensen uit het werkveld of heb jij altijd al mee willen denken over actuele curriculumvraagstukken van TMH?
Kom dan naar de onderwijsontwikkeldag, welk met het werkveld en TMH is georganiseerd!

Waar?
Thomas More Hogeschool
Stationssingel 80  
3033 HJ Rotterdam
Wanneer?
Dinsdag 30 oktober van 09:00 – 15:00 uur.  
Voor wie?
Schoolleiders, schoolopleiders, pabo-opleiders, mentoren & studenten TMH

 Meld je hier aan! 

Uitwerking programma per ronde:

Tijd

Activiteit

09.00 uur

Inloop met koffie en thee + kiezen rondes

09.15 uur

Welkomstwoord

09.30 uur

Start ronde 1

10.15 uur

Pauze + wissel

10.30 uur

Start ronde 2

11.15 uur

Pauze + wissel

11.30 uur

Start ronde 3

12.30 uur

Terugkoppeling

12.45uur

Lunch

13.30 uur

Start middagprogramma

 

Ronde 1 en 2    Curriculum vraagstukken

Jaar 1:
Op welke manier(en) zouden we in jaar 1 beroepsvaardigheden moeten aanleren en toetsen?
Zoals:

Presenteer jezelf
Communiceren (vragen stellen, samenvatten doorvragen, open vragen)
Feedback geven en ontvangen
Motiverende lesopening
Instructievormen
Onderwijsleergesprek
Positief corrigeren
Observeren
Voorlezen
Kringgesprek
Inrichting klaslokaal
Vertellen
Studievaardigheden
Digibord
ADI /DIM
Energizers
lichaamstaal

Jaar 2:

Talent van studenten inzetten: generalist vs specialist: concrete vraag: in hoeverre wordt er rekening gehouden met de talenten van studenten: moeten wij (nog steeds) opleiden tot generalist? Of mogen wij opleiden tot specialist? Welke behoefte hebben scholen en studenten? (denk aan sportpabo, cultuurpabo, montessoripabo, JongeKindpabo etc)

Jaar 3

Vaardigheden binnen of buiten de pabo (augeo als voorbeeld): concrete vraag: welke leerkrachtvaardigheid kun je eigenlijk beter NA de pabo aanleren (post-initieel)
Teambreed: profiel hoofdfase I student: (eind jaar 2) I: sluit dit aan bij het beeld van een afstudeerbekwame student? Welke onderdelen herken je niet in een derdejaars? Mis je iets? Of is iets te veel gevraagd?

Jaar 4

Ronde 1 – PGO
Het praktijkgericht onderzoek is een onderzoek door de student naar de beginsituatie van de liogroep om te komen tot een onderwerp waarbij de student op basis van de bevindingen uit die beginsituatie onderwijs gaat ontwerpen ter verbetering/ versterking van datgene wat uit de beginsituatie is geselecteerd. Dit onderwijsontwerp dient met de gehele groep te worden uitgevoerd (wel gedifferentieerd indien gewenst). De student werkt op basis van vergelijking tussen beginsituatie en eindresultaat waardoor rendement van het onderwijsontwerp zichtbaar wordt.
Deze opdracht vormt het sluitstuk van de onderzoekslijn in de opleiding en dient als zodanig als bewijs van behaald niveau HBO onderzoeksvaardigheden. Dit studiejaar zal in samenwerking met de Onderzoekswerkgroep een verbeterslag worden gemaakt in de opzet en beoordeling van het PGO tot een volwaardig sluitstuk van de onderzoekslijn. In het kwaliteitskader staat hierover:
Standaard 2: Het programma maakt het mogelijk om passende (professionele of academische) onderzoeks- en beroepsvaardigheden te realiseren.
Het programma sluit aan bij de actuele (internationale) ontwikkelingen, eisen en verwachtingen in het beroepenveld en in het vakgebied. Academische vaardigheden en/of onderzoeks- en/of beroepsgerichte competenties krijgen invulling op een wijze die past bij de oriëntatie en het niveau van de opleiding.

Vraagstukken voor de groep:

 • Hoe vinden we een balans tussen wat relevant is voor de ontwikkeling van de student en wat actueel en relevant is voor de ontwikkeling van de liogroep/lioschool? Op welke manier kunnen deze aspecten aanvullend zijn?
 • Welke onderzoeksvaardigheden worden vanuit de opleiding als waardevol gezien voor de praktijk? Wat is de kijk van het werkveld op deze vaardigheden? Wat is zichtbaar/bruikbaar/nuttig in de praktijk? Waar ligt de gezamenlijke behoefte?

Ronde 2 – Bekwaamheidseisen in plaats van competenties
Met de overstap van competenties naar bekwaamheidseisen sinds augustus 2017 ligt de uitdaging om als opleiding de beoordelings- en kwaliteitskaders te herzien/herschrijven voor alle fasen van de opleiding, inclusief beoordeling van het eindniveau van de opleiding. Af van de beoordelingslijst met de 7 competenties en aan de slag met bekwaamheidseisen, die deels in terminologie overlap hebben met bekende begrippen, maar ook deels een nieuwe blik vragen op het beoordelen van eindniveau in de afstudeerfase.
Voor deze bekwaamheidseisen zie: https://onderwijscooperatie.nl/nieuws/voorstel-herijking-bekwaamheidseisen/

Dit leidt tot een gezamenlijk vraagstuk over wat wij verstaan onder deze bekwaamheidseisen, hoe dit zichtbaar zou kunnen worden in de praktijk en theorie en op welke wijze we hier gezamenlijk een oordeel aan kunnen geven. Meer concreet: wat staat er nu precies, wat wordt ermee bedoeld, hoe ziet dat eruit bij een student en hoe vinden we er iets van.

Vraagstukken voor de groep:

 • Hoe maken we gezamenlijk een heldere vertaling van de competenties naar de bekwaamheidseisen, waarin zowel opleiding als werkveld als student zich herkent en kan meten en ontwikkelen?
 • Welke vormen van beoordeling zouden hierbij het meeste rendement opleveren voor alle betrokkenen?
 • Welke bekwaamheden toon je waar aan en wie beoordeelt wat?
 • Hoe borgen we binnen deze beoordeling de kwaliteit eindniveau?

Deeltijd

Wat is de meerwaarde van collega’s in het team die naast de pabo een andere opleiding en werkervaring hebben? Hoe zou je deze ervaring kunnen benutten?

Brainstorm ‘Sectorakkoord: Een impuls voor onderwijskwaliteit’

Een ronde over thema’s 1, 2 en 3. En een ronde over thema’s 4, 5 en 6.
Thema’s uit het sectorakkoord:
1. intensiever en kleinschalig onderwijs (onderwijsintensiteit);
2. meer en betere begeleiding van studenten;
3. studiesucces;
4. onderwijsdifferentiatie;
5. passende en goede onderwijsfaciliteiten;
6. professionalisering van docenten (docentkwaliteit).

Ronde 3:    Kwaliteitskader Vraagstukken

 • Samen Opleiden
  In gesprek over de krachtige leeromgeving en de type begeleiding voor de student.
 • Samen Professionaliseren
  In gesprek over de kwaliteit van de begeleiding en impact op het leerproces.
 • Samen Onderzoeken
  Wanneer is onderzoek bij jou op school betekenisvol? Een verkenning op Samen Onderzoeken binnen de opleidingsschool.

Ronde 4:    Werksessie Kwaliteitskader TMO
Op alle opleidingsscholen worden straks startgesprekken gehouden a.d.h.v. het Kwaliteitskader TMO. In dit middagprogramma gaan we met het kwaliteitskader aan de slag vanuit ieders eigen startpunt. Een praktische werksessie met zoveel mogelijk betrokkenen van de opleidingsschool.

 Meld je hier aan! 

Minor werken in het basisonderwijs

Kindkracht, LEERKRACHT, schoolkracht

De minor “Werken in het basisonderwijs” (30 EC) is ontworpen voor iedere hbo- of wo-student die behoefte heeft aan een gedegen en inspirerende inkijk in het werken in het primair onderwijs (PO). Misschien wil je je oriënteren om zelf leerkracht te worden, maar de minor biedt ook meerwaarde als je vanuit je huidige studie in het werkveld Primair Onderwijs wilt werken. Je krijgt zicht op actuele ontwikkelingen in basisscholen en op het veelzijdige beroep van leerkracht. Tijdens de minor loop je één of anderhalve dag per week stage en ervaar je aan den lijve wat het inhoudt om onderwijs te ontwerpen en uit te voeren met een groep kinderen. Door zo te pendelen tussen theorie en praktijk kun je antwoorden vinden op je onderzoeksvragen en ontdekken of het basisonderwijs bij je past.

Oriëntatie & keuze uitstroomprofielen

Oriëntatie - 5 EC
De minor begint met een oriëntatieperiode van zes weken. We starten met een tweedaagse onderwijssafari door het Rotterdamse onderwijsveld. In deze weken krijg je een breed beeld van actuele ontwikkelingen in het basisonderwijs anno 2020. Je bezoekt verschillende scholen met verschillende onderwijsvisies en aanpakken in verschillende wijken. Je gaat in gesprek met kinderen van diverse leeftijden en met mensen die in verschillende rollen op scholen werken. Hoe heeft het basisonderwijs zich de afgelopen tijd ontwikkeld? Hoe bereidt het onderwijs zich voor op toekomstige ontwikkelingen? Wat is de onderwijsbehoefte van kinderen tegenwoordig? Kloppen jouw bestaande beelden over onderwijs of ga je teveel af op jouw eigen ervaringen op de basisschool?

In deze eerste weken word je ook voorbereid op het zelf lesgeven aan een groep kinderen. Want, hoe bereid je onderwijs voor en hoe voer je dat uit? Hoe sta je voor de groep en hoe laat je kinderen leren? Pedagogiek, taal, ICT en godsdienst & levensbeschouwing bieden in deze oriëntatieweken verschillende invalshoeken om hierover te leren. Je sluit de oriëntatie af met een presentatie van je dossier ‘In gesprek met kinderen - leerproces in beeld’. Daarnaast formuleer je jouw persoonlijke onderzoeksvragen en maak je een keuze voor uitstroomprofiel 1 of 2.

Uitstroomprofielen
Na de eerste 6 weken kies je voor een uitstroomprofiel:
1.    Voorbereiding verkort deeltijdtraject opleiding leraar basisonderwijs (pabo) / zij-instroom
2.    Toegevoegde waarde bieden in het basisonderwijs

Uitstroomprofiel 1: Voorbereiding verkort deeltijdtraject opleiding leraar basisonderwijs (pabo) (25 EC) / zij-instroom

Als de oriëntatie in de eerste weken van de minor jou motiveert om zelf leerkracht te willen worden, kun je je richten op het behalen van een certificaat dat vrijstellingen biedt bij de start van de vervolgopleiding aan Thomas More Hogeschool. Dat betekent dat je het eerste semester (half jaar) van de verkorte deeltijdopleiding (twee jaar) niet meer hoeft te doen als je de minor behaalt.

Onderdelen van het programma zijn:
•    Onderwijsontwerp en organisatie in de groep: leren lezen en schrijven
•    Onderwijsontwerp en organisatie in de groep: oriëntatie kunstvakken
•    Kindkracht: het kind en het leerproces centraal
•    Kindkracht: Muziek in de basisschool
•    Leerkracht: hele getallen Rekenen-wiskunde didactiek en gecijferdheid

Je loopt daarnaast minimaal anderhalve dag per week stage in een middenbouwgroep (groep 3,4,5 of 6) op een basisschool met begeleiding van een mentor in de groep en een schoolopleider in de school.  In jouw leerteam op Thomas More Hogeschool deel je ervaringen en werk je toe naar het afsluitend assessment. Tijdens dat assessment toon je welke bekwaamheden je je hebt eigen gemaakt en hoe jouw visie op basisonderwijs en jouw rol als leerkracht zich heeft ontwikkeld, onderbouwd vanuit opgedane ervaringen en theorie. Voor het certificaat moet je tevens een taaltoets en een rekentoets eigen vaardigheid behalen.

Uitstroomprofiel 2: toegevoegde waarde in het basisonderwijs (25 EC)

De oriëntatie in de eerste weken van de minor kan je ook motiveren voor profiel 2. Je leert dan het werk van leraren in het basisonderwijs beter kennen, zodat je later wellicht vanuit het specialisme van je huidige studie toegevoegde waarde kan leveren aan het basisonderwijs en leren/ontwikkelen van kinderen. Je richt je op het doen van een praktijkgericht onderzoek naar een vraagstuk of behoefte in de basisschool waar je stage loopt. Je verzamelt informatie vanuit verschillende perspectieven (kinderen, collega’s, experts, jijzelf) en verschillende bronnen en ontwerpt een aanpak waarbij je je eigen specialisatie inzet. Dit staat in totaal voor 10 EC daarnaast kies je verschillende programmaonderdelen:
•    Onderwijsontwerp en organisatie in de groep: leren lezen en schrijven
•    Onderwijsontwerp en organisatie in de groep: oriëntatie kunstvakken
•    Kindkracht: het kind en het leerproces centraal
•    Kindkracht: Muziek in de basisschool
•    Leerkracht: hele getallen Rekenen-wiskunde didactiek en gecijferdheid
•    Leerkracht: Engels, taal en verhaal
•    Groepskracht: Ontwerp rijke leeromgeving wereldoriëntatie

Dit staat samen voor nog eens 15 EC. Je loopt daarnaast minimaal één dag per week stage op een basisschool met begeleiding van een mentor in de groep en schoolopleider in de school. In je leerteam (medestudenten) op Thomas More Hogeschool deel je ervaringen en werk je toe naar het afsluitend assessment. Tijdens dat assessment presenteer je je onderzoek en hoe jouw visie op basisonderwijs en het werk van leraren, ondersteuners en specialisten zich heeft ontwikkeld, onderbouwd vanuit opgedane ervaringen en theorie.

Toetsing en Afronding

 • De stages worden beoordeeld op basis van een praktijkassessment.
 • Beide profielen van de minor worden afgesloten met een afsluitend assessment: een geïntegreerde toets waarin de student aantoont te voldoen aan:
  Profiel 1: de bekwaamheidseisen behorende bij de propedeutische fase van de lerarenopleiding basisonderwijs.
  Profiel 2:  de onderzoeksvaardigheden op bachelor niveau waarbij de leergebieden en de praktijk zijn geïntegreerd.

Instroomeisen
Je bent derde- of vierdejaars student aan een hbo- of wo-instelling, je hebt een passie voor kinderen en onderwijs. Ook als je overweegt een pabo-opleiding te gaan volgen ben je van harte welkom.

Literatuur
De literatuur wordt voor aanvang van de minor bekendgemaakt aan de studenten.

Organisatie
Je kunt je aanmelden via KOM of contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Contactmomenten: Twee dagdelen per week op dinsdag, afhankelijk van gemaakte keuzes profiel overdag of 's avonds. De stagedagen komen hier nog bij.
Stage profiel 1: de student moet hiervoor 1,5 dag per week beschikbaar zijn.
Onderzoeksstage profiel 2: de student moet hiervoor 1 dag per week beschikbaar zijn.

Contactpersonen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Kosten: 

Wil je als KOM-student deelnemen aan de minor en is je thuisinstelling aangesloten bij KOM? Dan betaalt je thuisinstelling de kosten. Na aanmelding via de KOM website (link naar KOM) ontvang je hier van TMH meer informatie over. Kijk voor meer informatie op KOM.

Kom je als cursist van de Thomas More Academie de minor volgen? Dan zijn de deelnamekosten voor studiejaar 2020-2021 vastgesteld op €2.250,-. Aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Modulecode: PV4KMW

Locatie: Stationssingel 80, Rotterdam

 

Onderzoekswerkplaats Professionaliseren met hart en ziel

Wie lesgeeft weet dat onderwijs altijd meer is dan lesdoelen halen, toetsresultaten verbeteren en orde houden. Aan alles wat er in de klas gebeurt, vórmen kinderen zich, en leraren begeleiden hen daarbij. Wat daar gebeurt, dat is de ziel van het onderwijs, daar gaat een leraarshart naar uit.

Tijdens de bijeenkomsten gaan we op zoek naar taal om met elkaar te spreken over pedagogische sleutelmomenten. Door het stille weten dat in de ervaring besloten ligt, naar boven te halen en er met elkaar over te spreken, wordt de pedagogische professionaliteit van leraren versterkt.
Tevens zal de lector tijdens de bijeenkomsten het verband leggen met bronnen uit de geesteswetenschappelijke pedagogiek. Zodoende wordt het praktijkonderzoek in het perspectief geplaatst van een wetenschappelijke traditie die o.a. in de VS en in Duitsland hoogtij viert en die in Nederland sinds het verschijnen van het werk van Gert Biesta aan een comeback is begonnen.

DOEL
• De pedagogische dimensie van de eigen onderwijspraktijk onderzoeken in dialoog met collega’s
• Je pedagogische professionaliteit versterken
• Terug naar de ziel van het onderwijs

DOELGROEP
Leraren, schoolleiders, IB’ers, bouwcoördinatoren, gevorderde pabostudenten

INHOUD
De ervaringsverhalen uit de onderwijspraktijk van de deelnemers vormen het uitgangspunt van de bijeenkomsten. We onderzoeken de pedagogische dimensie van het onderwijs door het stille weten dat in de ervaringsverhalen verborgen ligt naar boven te halen. Onder begeleiding van de lector worden verbanden gelegd met begrippen uit de geesteswetenschappelijke pedagogiek.

ORGANISATIE
Thomas More Academie. Opleidingsdocent: Dr. Hester IJsseling, lector Professionaliseren met hart en ziel aan de Thomas More Hogeschool.

STUDIEBELASTING
6 bijeenkomsten van 3 uur plus ca. 1 uur voorbereidingstijd per bijeenkomst.

KOSTEN
Kosteloos, wegens deelname aan het onderzoek van het lectoraat Professionaliseren met hart en ziel.

LOCATIE
Thomas More Hogeschool

CURSUSDATA
Startbijeenkomst woensdag 16 oktober, 13.30-16.30 uur
De daarop volgende data worden samen met de deelnemers vastgelegd bij de eerste bijeenkomst.

BIJZONDERHEDEN
Wie deelneemt aan dit professionaliseringstraject draagt tevens bij aan het onderzoek van het lectoraat Professionaliseren met hart en ziel. Er zijn daarom geen kosten verbonden aan deelname. Wel wordt commitment gevraagd om aan alle zes bijeenkomsten actief deel te nemen.
Maximale groepsgrootte 12 deelnemers

Meer informatie over de inhoud: 
Hester IJsseling; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hester IJsseling foto lucy lambrie zie binnenzijde

Privacyverklaring aan onze studenten en cursisten

Thomas More Hogeschool (TMH) verwerkt van al haar studenten en cursisten persoonsgegevens. TMH vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. TMH is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met deze persoonsgegevens. Op deze pagina leggen wij je graag uit hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

TMH verwerkt persoonsgegevens van studenten en cursisten om onze verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig je als student of cursist aan te melden op onze hogeschool, de studievoortgang bij te houden en om je in staat te stellen succesvol door te stromen naar een baan of naar vervolgonderwijs. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals DUO (Ministerie van Onderwijs). Wij verwerken alleen gegevens van studenten en cursisten voor het uitvoeren van de onderwijsovereenkomst die we onze studenten en cursisten hebben en/of voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen. Gegevens die hier niet aan voldoen zullen wij alleen met jouw toestemming verwerken.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken diverse soorten gegevens, waarvan wij veel gegevens rechtstreeks van jou hebben gekregen. Je kunt hierbij denken aan contactgegevens en geboorteplaats. Als je weigert de voor ons noodzakelijke gegevens te verstrekken, kunnen wij onze verplichtingen niet nakomen. De verstrekking van deze gegevens is dan ook een voorwaarde om je in te kunnen schrijven bij onze hogeschool.

Sommige gegevens verwerken wij voor jullie veiligheid en de beveiliging van onze hogeschool. Je moet dan denken aan de beveiligingscamera’s die de toegang tot het gebouw bewaken of dat er geen ongepast internetverkeer op ons netwerk plaatsvindt.

Welke persoonsgegevens wij van je verwerken kan je terugvinden in de uitgebreide Privacyverklaring die te downloaden is via de link aan het einde van deze pagina.

Op jouw eigen verzoek en met jouw uitdrukkelijke toestemming verwerken wij bijvoorbeeld ook medische gegevens. Dit beperkt zich enkel tot gegevens die nodig zijn om in noodgevallen goed te kunnen handelen. Zo kan je bijvoorbeeld aan ons doorgeven dat je epilepsie hebt, zodat wij adequaat kunnen optreden in geval van nood. Wij zullen je uiteraard nooit dwingen dergelijke gegevens te overleggen.

Hoe gaan wij om met deze gegevens?

Bij het verwerken van de gegevens gaan wij altijd uit van noodzakelijkheid, wij zullen niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk is om onze rechten en plichten als onderwijsinstelling na te komen. Dit betekent ook dat de gegevens niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan wij in deze toelichting noemen.

In een aantal gevallen zijn wij, zoals eerder aangegeven, verplicht om persoonsgegevens te delen met andere organisaties. Dit zijn onder andere DUO, de Inspectie van het Onderwijs, de Belastingdienst en de accountant.

Wij kunnen commerciële derde partijen verzoeken om te ondersteunen bij het verwerken van de gegevens voor de eerder genoemde doeleinden. Denk hierbij aan applicaties voor het studenteninformatiesysteem, het stagesysteem en applicaties om studenten en cursisten in de les te ondersteunen, systemen waarbij de gegevens niet op ons eigen netwerk worden opgeslagen, maar bij een andere organisatie. Dit gebeurt altijd in opdracht en onder de verantwoordelijkheid van TMH. Met deze organisaties sluiten we overeenkomsten af, waarin onder andere is vastgelegd welke gegevens er verwerkt worden en hoe deze gegevens beveiligd worden. Wij zullen de gegevens van onze studenten en cursisten niet delen met commerciële derde partijen voor andere doeleinden. Ook zullen wij deze gegevens nooit verkopen of verhuren aan derde partijen.

De persoonsgegevens worden zoveel mogelijk gecodeerd bewaard en binnen de hogeschool kunnen alleen die medewerkers bij de gegevens, die dat ook voor de uitvoering van hun werk nodig hebben. Daarnaast bewaren wij de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren hiervoor verschillende bewaartermijnen die wettelijk geregeld en vastgelegd zijn. Als je er belangstelling voor hebt kunnen wij je hier een overzicht van geven.

Welke rechten heb je als student of cursist?

Een student of cursist van TMH heeft een aantal rechten als het gaat om zijn/haar persoonsgegevens. Deze rechten zijn in de wet vastgelegd. Studenten en cursisten en/of diens wettelijk vertegenwoordigers (indien jonger dan 16 jaar) kunnen op elk moment gebruik maken van deze rechten. Dit betekent bijvoorbeeld dat je altijd een verzoek kunt indienen om inzage te krijgen in de gegevens die wij van jou verwerken. Daarnaast kan je ook een verzoek indienen om gegevens te rectificeren, te beperken of helemaal te wissen uit de systemen van TMH. Je hebt altijd het recht om onjuiste gegevens aan te vullen of te verbeteren. Wij zullen er vervolgens voor zorgen dat deze gegevens ook bij organisaties waarmee wij deze gegevens delen en/of uitwisselen worden aangepast. Als je ons verzoekt om jouw gegevens te beperken of te wissen, zullen wij toetsen of dit mogelijk is. In deze toets houden wij ons aan de wettelijke vereisten en kijken wij bijvoorbeeld of wij geen wettelijke plicht hebben om de gegevens te bewaren. Indien gegevensverwerking gebaseerd is op jouw toestemming, dan heb je altijd recht om deze toestemming in te trekken.

Tevens heb je het recht om te vragen om de gegevens, die wij over jou verwerken en wij van jou hebben ontvangen, aan jou over te dragen of op jouw verzoek aan een andere organisatie. Je hebt het recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming / profiling. Beslissingen zullen nooit zonder menselijke tussenkomst genomen worden.

Als je het niet eens bent met hoe wij omgaan met jouw gegevens, dan kan je altijd opheldering vragen bij onze Functionaris voor Gegevensbescherming: L. Sieverding Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Indien jouw probleem volgens jou niet goed wordt opgelost, dan kan je dat melden bij Autoriteit voor de Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Klik hier om de uitgebreide privacyverklaring te downloaden als PDF.

 

Thomas More Opleidingsschool
Thomas More Hogeschool vormt een partnerschap met zeven basisschoolbesturen in Rotterdam en de regio. Ons partnerschap heet Thomas More Opleidingsschool. In Thomas More Opleidingsschool (TMO) werken we aan het samen opleiden van studenten tot startbekwame eigenzinnige en wereldwijze leraren die geloof hebben in ieder kind en dit nooit opgeven, die er met hart & ziel willen zijn voor kinderen.
> Lees hier meer over Thomas More opleidingsschool

THOMAS MORE OPLEIDINGSSCHOOL SAMEN OPLEIDEN RGB
Radiant opleidingen

Radiant Lerarenopleidingen is een samenwerkingsverband van negen hogescholen. Binnen Radiant Lerarenopleidingen bundelen wij kennis en kracht voor onderwijsontwikkeling en praktijkgericht onderzoek.
> Lees hier meer over Radiant opleidingen

Radiant logo

Contact

 • Bezoekadres
   
  Thomas More Hogeschool
  Stationssingel 80
  3033 HJ Rotterdam
 • Telefoon
   
  +31 (0)10 – 4657066

 • Mail
   
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Agenda

Twitter